Условия за ползване - Неосат

С настоящите Условия за ползване на уебсайта ("Условията") се уреждат взаимоотношенията между потребителите (Вас/Вие) и уебсайта neosat.com. С натискането на обект или бутон в уебсайта, носещ изрично указание за приемане на Условията се счита, че Вие приемате и сте съгласни с тях. neosat.com е уебсайт за продажба и информация относно услугата "цифрова телевизия" и който се управлява от "Неосат" АД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и вписано в Търговския регистър с ЕИК: 204493400 със седалище в гр.София, ул.Магнаурска школа 15, представлявано и управлявано от Изпълнителния Директор Максим Заяков, наричано за краткост "Дружеството".

При упоменаване на neosat.com, се визира интернет страницата, намираща се на този адрес в интернет: www.neosat.com (или neosat.com) и управлявана от Дружеството. Под "Потребител" в тези Условия се имат предвид всички посетители в интернет страницата neosat.com. Дружеството ще уведомява всички Потребители за промени в настоящите Условия поне един работен ден преди влизането в сила на тези промени.

I. Дефиниции

Думите и изразите, използвани по-долу в настоящите Условия имат следното значение:

 1. IР Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
 2. Акаунт представлява профилът на Потребителя в интернет страницата на www.neosat.com, съдържащ набор от данни на Потребителя, включващи Потребителско име и Парола за вход, който позволява на Потребителя да достигне до определени части на Интернет сайта и чрез който са достъпни част от услугите и информацията, предоставяни от neosat.
 3. Активно поведение означава селектиране на електронна връзка или рекламен банер през www.neosat.com,отвеждащ потребителя към други интернет страници.
 4. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект.
 5. ЗЗЛД означава българския Закон за защита на личните данни;
 6. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SРАМ, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се класифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 7. Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, при изписване на електронния адрес www.neosat.com
 8. Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
 9. Информационни материали означава предложения, известия, рекламни и промоционални материали, периодични информационни бюлетини, брошури, новини, анкети, които Потребителят се съгласява да получава със създаването на Акаунт или с абонамент.
 10. Условия означава настоящите Условия за ползване на уебсайта, както и всички последващи техни изменения, публикувани на интернет страницата www.neosat.com
 11. Парола за вход е персонален код, който заедно с Потребителското име индивидуализира Потребителя и дава право на достъп до неговия aкаунт в сайта.
 12. Пасивно поведение означава ненапускането на сайта www.neosat.com или други под-страници на основния домейн (в случаите, когато имот / услуга са достигнати директно чрез интернет търсачка), след като той се е заредил в браузъра на потребителя.
 13. Потребител на Интернет сайта е всяко дееспособно физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата, под-страници или сайта www.neosat.com чрез пренасочване от друг уебсайт.
 14. Потребителско име е посочен от потребителя персонален адрес на лична електронна поща (e-mail), посредством който последният се индивидуализира при регистрацията си в уебсайта на www.neosat.com
 15. Случайно събитие е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 16. Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол НТТР, НТТР5 или друг стандартизиран протокол.
 17. Neosat означава "Неосат" АД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и вписано в Търговския регистър с ЕИК: 204493400 със седалище в гр.София, ул.Магнаурска школа 15, представлявано и управлявано от Изпълнителния Директор Максим Заяков

II. Приложно поле

Настоящите ОУ не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Потребителя и трети лица.
Предмет на сайта www.neosat.com е предоставяне на електронен достъп до услугата "платена сателитна телевизия". За целта www.neosat.com. предоставя на Потребителя възможност да извършва регистрация за личен профил, от който да контролира месечните си абонаменти, извършва плащания, заявява монтаж и аварии. Доколкото предоставяните от Дружеството услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяков реме от Дружеството.

III. Обща информация

 1. Неосат АД декларира, че интернет страницата www.neosat.com е достъпна за всички Потребители, съгласили се с действащите Условия.
 2. Потребителите по смисъла на настоящите Условия се отнасят само за регистрирани такива със свой личен Акаунт в електронната система, посредством достъпната в реално време електронна форма за регистрация.
 3. Регистрираните Потребители имат право да използват своя Акаунт във връзка с всички услуги, промоции, рекламни съобщения и кампании, организирани от Неосат АД в рамките на обичайната му търговска дейност.

IV. Регистрация в www.neosat.com

 1. Достъпът до услугите, предоставяни от Неосат АД е позволен на всеки Потребител, който е създал и регистрирал Акаунт в електронната система на Неосат АД. Регистрация на Интернет сайта е абсолютно доброволна и безплатна.
 2. Всеки Потребител има право само един Акаунт.
 3. Регистрацията за акаунт се извършва на www.neosat.com
 4. С използване на интернет сайта www.neosat.com, всяко негово меню, категория или подкатегория както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този интернет сайт, потребитеят предоставя съгласие за обвързани от настоящите Условия за ползване на интернет сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.
 5. За да извърши валидна регистрация, Потребителят (Клиент) е необходимо да въведе като минимум име и фамилия/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК, адрес, телефон за връзка и електронна поща. След като е въвел данните, потребителят получава потвърждение за успешна регистрация на сайта и на въведения от него имейл адрес. Всички предоставени от Клиента лични данни ще бъдат съхранявани, обработвани и разкривани на трети лица само при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, включително за издаване на съответните счетоводни документи, както и за осъществяване на връзка с клиента с оглед предоставяне на информация за допълнително предлагани услуги, ако клиентът е дал изричното си съгласие за това по предвидения начин в сайта. Оператор на www.neosat.com може да се свърже с Клиента по телефона, за да потвърди коректността на предоставените данни, с цел да се избегнат грешки и недоразумения. При посочени непълни, невярни или сгрешени данни при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Дружеството не възниква задължение за нейното изпълнение.

V. Права и задължения на Неосат АД

 1. Неосат АД се задължава да предприеме необходимите мерки, така че съдържанието на Интернет сайта да бъде точно и актуално във всеки един момент.
 2. Неосат АД се задължава да обработва личните данни на Потребителите законосъобразно и добросъвестно.
 3. Неосат АД има право да прекрати едностранно или да ограничи без предизвестие достъпа до Интернет сайта на определени Потребители в случаи на злоупотреба.
 4. В случай на осъществени неправомерни действия по предходната точка и/или при поискване от компетентните органи на Република България, Неосат АД има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

VI. Права и задължения на Потребителя

 1. Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Условия.
 2. Потребителите са изцяло отговорни за действията или бездействията си при използването на Интернет сайта.
 3. Потребителят няма право да използва Акаунтите на други Потребители, нито да предоставя своя Акаунт за ползване от други лица. Той е длъжен да пази в тайна Паролата за вход.
 4. Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на сайта, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа до данните на други Потребители.
 5. Със създаване на Акаунт на Интернет сайта и с приемането на настоящите Условия Потребителят дава своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие за обработване на личните му данни.

VII. Директен маркетинг

 1. Със създаване на Акаунт на Интернет сайта и с приемането на настоящите Условия Потребителят се съгласява да получава информационни материали от neosat и неговите търговски партньори.
 2. Отказът от получаване на Информационни материали от страна на Потребителя може да бъде направен по всяко време.
 3. Връзката с Неосат АД чрез формата за контакт, указана на Интернет сайта е без всякакво по-нататъчно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.
 4. Отказът от получаване на Информационните материали от страна на Потребителя не означава, че той отхвърля, изменя или се отказва от приемането на настоящите Условия.
 5. Неосат АД си запазва правото да избира към кого да изпраща Информационните материали, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава Информационни материали без всякакви бъдещи ангажименти от страна на Неосат АД или допълнително предизвестие.
 6. С приемане на тези Условия всеки Потребител на Неосат АД се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него e-mail адрес и телефон повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения от Неосат АД, осъществявани с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти или услуги, предоставяни от Неосат АД.
 7. Всеки Клиент може по всяко време да изрази несъгласието си да получава повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения от Неосат АД за целите на директния маркетинг и реклама.
 8. Със създаване на Акаунт на Интернет сайта и с приемането на настоящите Условия Потребителят дава своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие за обработване на личните му данни.
 9. Неосат АД може да използва IP адресите на Потребителите, събирани по време на интернет връзката им с Интернет сайта, за технически цели. Освен това, IP адресите ще бъдат използвани за събирани на обща статистическа демографска информация (напр. относно региона, от който е осъществено свързването) и могат да бъдат използвани за статистически анализ и коригиране на грешки в системата. Данните могат да бъдат свързвани с други данни, предоставяни от Потребителите за целите на предоставяне на услуги на Интернет сайта www.neosat.com.
 10. Неосат АД декларира, че преминаването през Интернет сайта www.neosat.com генерира файлове "бисквитки”, т.е. малки части от текст, които се записват на компютрите на лицата, използващи Интернет сайта, и че те правят възможно да се адаптират услугите и съдържанието към техните индивидуални потребности и предпочитания и да се събира обща статистическа информация, свързана с начина, по който Интернет сайта www.neosat.comсе използва.
  Неосат АД декларира, че когато опцията за записване на файлове – "бисквитки” е забранена в уеб браузера, е възможно да възникнат затруднения при използването на Интернет сайта www.neosat.com, които могат да включват по- бавно от обичайното изпълнение на операции или неизпълнението им, както невъзможност от предоставяне на елементи от информацията налична в сайта.
 11. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, публикувани на Интернет сайта www.neosat.com са собственост на Неосат АД или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от изричен текст по отношение неговата собственост.
 12. Всяко използване на съдържанието на Интернет сайта за други цели, освен изрично упоменатите в тези Условия е забранено.

VIII. Уведомления

 1. Всички уведомления и изявления, в т.ч. търговски съобщения, до Потребителя се адресират до електронна поща, посочена от него след регистрацията му на Интернет сайта на neosat.
 2. В случай, че Потребителят промени адреса на електронната си поща, той се задължава да отрази промяната в своя акаунт. До извършване на съответната промяна от страна на Потребителя всички съобщения, изпратени и достигнали до първоначално посочената от последния електронна поща ще се считат за получени.
 3. Всяко използване на съдържанието на Интернет сайта за други цели, освен изрично упоменатите в тези Условия или в друг документ, който ги придружава ако такъв има, е забранено.
 4. Всички съобщения и изявления, в т.ч. търговски съобщения, адресирани от която и да е от страните на посочените в www.neosat.com адреси, в т.ч. електронни, се считат за получени и приети от другата страна след изтичане на 3 (три) дни от тяхното изпращане.
 5. Контактите, осъществени от страна на neosat чрез средства за дистанционна (електронна) комуникация (например е-mail) съдържат пълна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.
 6. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет сайта, Потребителят позволява на neosat да използва данните му за обратна връзка посредством наличните начини, включително и по електронен път.
 7. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава neosat да осъществи обратна връзка с Потребителя.

IX. Други условия

 1. Настоящите Условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.
 2. Ако някоя от разпоредбите на тези Условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на Условия.
 3. Възникналите спорове между страните произтичащи от или във връзка с ползването на Интернет сайта на neosat, с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд.
 4. Настоящите Условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки конкретен случай със специални условия.
 5. Изменените или новоприети Условия се публикуват на Интернет сайта на neosat и влизат в сила незабавно.

За въпроси и/или коментари във връзка с интернет сайта www.neosat.com, може да се свържете с нас, както е предвидено в секция "Контакти".