Политика за поверителност - Неосат

Неосат АД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на нашия уебсайт: www.neosat.com („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от Дружеството, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Неосат АД ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Неосат АД осъществява дейността си по администриране и популяризиране на фирмения си сайт www.neosat.com в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Използвани термини

„Лични данни“ представлява всяка информация, чрез която физическо лице се идентифицира или може да бъде идентифицирано - име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или един или повече други признаци, специфични за идентичността на това физическо лице;

„Субект на данни“е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. В настоящия случай администратор на Вашите лични данни е Неосат АД;

Цели и основание за обработка на личните Ви данни

Личните данни, които се обработват от администраторите на Неосат АД, се предоставят директно от Вас или се събират автоматично.

Основанието, на което администраторът Неосат АД, обработва събраните лични данни, е даденото от Ваша страна доброволно съгласие при регистрирането Ви като потребител в сайта. Също така Вашите лични данни се обработват с изричното Ви съгласие при изпращането на месечен информационен бюлетин, за който Вие сте се абонирали.

Във връзка с нормативните изисквания относно събирането на лични данни, Вие следва да дадете изрично съгласието си за всяка отделна цел. Опция за това ще Ви бъде предоставена и при създаването на потребителски профил, и при абонамента за бюлетин.

Какви данни събираме ние от нашите регистрирани потребители?

Неосат АД събира от потребителите на уебсайта си специфични данни от осъществените от тях регистрации, а именно следните категории лични данни:

 • потребителско име
 • имейл адрес
 • имена
 • телефон за връзка

Неосат АД, обработва личните Ви данни само за целите, описани по-долу:

 • за регистрация и управление на профила Ви в сайта и при нужда от комуникация с Вас за разрешаване на спорове и отстраняване на проблеми, свързани с него;
 • за измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение в сайта с цел подобряването му;
 • за да Ви изпращаме регулярен бюлетин, за който изрично сте се абонирали;
 • за маркетингови цели, свързани с активности на уебсайта.

Данни, събирани за всички посетители на нашия уебсайт и лични данни, които се събират автоматично

Когато посещавате уеб страницата www.neosat.net нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично.

Обобщена информация - получаваме информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузър, който използвате (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили.

Бисквитки (‘Cookie'): малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

 • Интегрирани бутони за споделяне в социалните медии с оглед на защитата на Вашите лични данни

В сайта www.neosat.com са интегрирани бутони за споделяне на публикациите в различни социални медии, както и за реакция „харесва ми" на Facebook и Instagram или друго. Когато кликнете върху един от тези бутони и сте вписани в профила си в съответната социална медия, Вашата лична информация може да бъде свързана с профила Ви и евентуално да направи видими вашите действия за останалите потребители, с които сте свързани.

Администраторът спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Лица под 16 години

Личните данни на лица под 16-годишна възраст са обект на специално внимание от страна на администраторите на Неосат АД. Създаването на потребителски профил и абонаментът за информационен бюлетин трябва да се извършат с изричното съгласие на родител/настойник.

Ако бъдем информирани, че сме събрали лична информация от дете на възраст под 16 години без съгласието на родител/настойник, ще изтрием тази информация възможно най-бързо. Можете да сигнализирате за налична при нас информация от или за дете под 16 години чрез някой от методите за контакт с Неосат АД ., посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, както и през формата за контакти, както и на dpo@neosat.net

Как осигуряваме сигурност за личните Ви данни

Ние полагаме сериозни усилия, за да гарантираме сигурността на нашия уебсайт. Данните, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет). SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет.

Паролата, която предоставяте при регистрацията си в уебсайта ни, е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашата лична информация.

Ние ще запазим Вашата информация поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Цели и правни основания за обработване на лични данни

Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.

Неосат АД обработва данните Ви за следните цели:

 • Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.
 • Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор;
 • Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;
 • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации;
 • Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми.

В изпълнение на свои законови задължения, Неосат АД може да обработва данните Ви за следните цели:

 • Издаване на фактури;
 • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство

Неосат АД ще обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

 • За директен маркетинг на продукти и услуги; електронен бюлетин;
 • Данни, предоставени от Вас при участие в томболи, анкети, игри и др.

Права на физическите лица

Физическите лица имат определени права върху личните си данни. Администраторите на данни са отговорни за изпълнението на тези права. Когато решаваме как и защо се обработват лични данни, ние сме администратор на тези данни. По-долу включваме допълнителна информация за правата, които лицата имат, и как могат да ги упражняват.

Достъп до лични данни

Имате право на достъп до личните си данни, които ние съхраняваме като администратор. Тези права могат да бъдат упражнени чрез достъп до информацията, която сте предоставили в базата данни на Неосат АД.

Промяна на личните данни

За да актуализирате предоставените ни лични данни, можете да изпратите имейл на администратора.

Когато е практически възможно и след като бъдем информирани, че част от обработваните от нас лични данни вече не са коректни, така както са били подадени, ние ще направим промени (където е уместно) въз основа на актуализираната Ви информация.

Право да ограничите или да възразите срещу обработването на лични данни

Имате право да ограничите или да възразите срещу обработването на личната Ви информация по всяко време, на разумни основания, свързани с конкретна ситуация, освен ако обработването не се изисква от закона.

В такъв случай вече няма да обработваме или ще ограничим обработването на личните данни, освен ако не можем да докажем непреодолими законооснователни причини за обработването или за установяването, упражняването или защитата на правни искове.

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките” са малки файлове, запазвани от Вашия браузър на Вашето устройство. Те позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и да се постигне правилното поведение на дадена уеб страница, съобразно неговите индивидуални предпочитания. По този начин се подобрява функционалността на Сайта. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на Сайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер. В определени случаи „бисквитките” позволяват и лична идентификация на потребителите.

Как използваме „бисквитки“?

„Бисквитките" се използват, за да се адаптира съдържанието на Сайта към предпочитанията на потребителя и за да се оптимизира използването на Сайта. Те се използват и за да се създаде анонимна статистика (относно поведението на потребителя в Сайта) с цел подобряване структурата, дизайна, облика и съдържанието на Сайта.

Какви видове „бисквитки“ използваме?

Неосат АД може да разрешава използването и на „бисквитки” на трети лица (“third-party cookies”). Такива са бисквитки свързани със софтуерни продукти, записващи анонимни статистически данни за потребителя (Google Analytics, Facebook и други).

Алтернативно, „бисквитки“ на трети лица могат да бъдат свързани със „социални“ бутони или приставки, които позволяват споделянето на страници и взаимодействието със социални мрежи. За да работят тези инструменти, социалните мрежи (като например Facebook, Twitter, Instagram и други) могат да записват „бисквитки“ посредством сайта, които да взаимодействат с анонимния профил на потребителя в дадена мрежа или да добавят данни към събираната информация по начин и с цели, описани в съответните им политики и интернет страници.

Някои видеа, показвани на наши страници на сайта, но предоставени от трети страни (например YouTube), могат да използват „бисквитки“, за да събират анонимна информация, като например как потребителят е достигнал до дадено видео, какви видеа е гледал и други.

Ние нямаме достъп или контрол над „бисквитки“, които са използвани и предоставени от трети страни. Настоящата Политика не се отнася до начина, по който дадена трета страна събира и третира такава информация. Добре е да се запознаете със съответните политики на въпросните трети страни, за да сте наясно с техните практики и поведение.

Личните данни, които са събрани от „бисквитките", могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в Сайта, свързани със самия потребител.

Как се контролират бисквитките чрез сайта?

Когато за първи път посетите сайта в долната част на екрана ще се появи текст: “Ние използваме “бисквитки”. Продължавайки да използвате нашия сайт, Вие се съгласявате с това. Запознайте се с Политиката за използване на бисквитките. Щракайки върху връзката настройки, можете да зададете кои "бисквитки" да бъдат активни и кои не.

Ако вече сте направили вашия избор и искате да го промените, то щракнете върху бутона Бисквитки настройки и променете вашия избор:

Как да контролирате и/или изтривате бисквитките чрез вашия браузър?

Повечето сайтове автоматично приемат „бисквитки”, но ако не желаете да ги приемате, можете да конфигурирате браузера си да ги отхвърли.

Повечето уеб браузъри позволяват контрол на „бисквитките“ посредством настройките на самия браузър. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „Опции“ или „Предпочитания“ (Options, Settings, Preferences). Бихте могли да изтриете всички „бисквитки“, които вече са запазени на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри изцяло да ги блокират.

Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. За съжаление в повечето случаи няма универсална опция за забраняване на „бисквитки“ без това да ограничи функционалността, които те добавят към съответния сайт. За да разберете повече за „бисквитките“ – включително как да ги контролирате – можете да посетите Cookiepedia (информацията е на англ.).

Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта

На кого разкриваме вашите лични данни

Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто Ви преживяване при използване на нашите услуги, а понякога - и изобщо за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от вас услуга.

Неосат АД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да Ви предостави заявени от Вас услуги и когато Вие сте предоставили Вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

 • Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на Неосат АД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност Неосат АД да доставя реклама на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. Тези компании са, без изброяването да е изчерпателно:
  • Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Tag Manager, AdSense, Google Plus: https://privacy.google.com/# ;
  • Facebook Tools – Plug-in “like” button, Sign in with Facebook profile и др.: https://www.facebook.com/privacy/explanation ;
  • Twitter widgets: https://twitter.com/en/privacy ;
  • Instagram: https://help.instagram.com;
  • Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.
 • Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

Личните данни, съхранявани от нас, могат да бъдат прехвърлени на:

 • Трети страни доставчици, които ни предоставят приложения/ функционалности, ИТ услуги или услуги, свързани с обработката на данни.
 • Използваме трети страни, които да ни съдействат, за да предоставяме услугите си, както и ни помагат с предоставяне и управление на вътрешните ни ИТ системи. Например, доставчици на информационни технологии, доставчици на облачни услуги, управление на идентичността, хостинг и управление на уебсайтове, анализ на данни, архивиране на данни, услуги за сигурност и съхранение. Сървърите, които поддържат тази облачна инфраструктура, се намират в защитени центрове за данни по света и личните данни могат да се съхраняват във всеки от тях;
 • Трети страни доставчици, които ни съдействат по друг начин за предоставянето на стоки, услуги или информация;
 • Одитори и други професионални консултанти;
 • Правоприлагащи органи, други правителствени и регулаторни агенции или други трети страни, както се изисква от и в съответствие с приложимото законодателство;
 • Понякога може да получим искове от трети лица, които имат право да изискат информация за лични данни, като например за да проверят дали спазваме приложимите закони и разпоредби, за да разследват предполагаемо престъпление, за да установяват, упражнят или за да защитят законни права. Ние ще изпълняваме искания за предоставяне на лични данни само когато това е разрешено да се направи в съответствие с приложимите закони.

Защита на информацията

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на сървъри, колокирани в центрове за съхранение на данните на територията на Република България.

Ние ограничаваме достъпа до информация за вас от страна на служители, действащи под ръководството на Неосат АД, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители.Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на информацията за вас.

Колко време съхраняваме информацията

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. В общия случай Вашите лични данни се съхраняват докато съществува Вашият профил в сайта, респективно сте абонат за нашия месечен нюзлетър, или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени.

Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:

 • За целите на измерване на потребителското поведение на сайтовете от нашето портфолио– според периода на валидност на записването на съответната бисквитка;
 • За целите на поведенческото таргетиране – не повече от 1 (една) година.
 • С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите и във връзка със ЗЕДЕУУ, тези данни се съхраняват за период до 1 /една/ година след прекратяване на акаунта.
  Важно е да имате предвид, че споделянето на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана. При все това администраторите предприемат всички необходими и възможни действия да осигурят максимална защита на предоставените от Вас лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от Неосат АД, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните.

Контакти:

Администратор: Неосат АД, ЕИК 204493400 ул. Магнаурска школа 15, ет. 3, 1784 София, България, тел. 02/9616360, 070016360, dpo@neosat.net