Рамков абонатен договор - Неосат

Между „НЕОСАТ” АД, ЕИК 204493400, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Магнаурска школа“ 15, ет.3, наричано по-долу за краткост Оператор, от една страна,  и  Абонат, така както е индивидуализиран по-долу, се подписа настоящият договор, предмет на който е следното: Операторът предоставя на Абоната достъп до услугата си спътникова цифрова телевизия  до дома (Услугата), срещу заплащане съобразно избрания от Абоната телевизионен пакет, предложен от Оператора и при условията на настоящия договор.

I. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

1.1. Настоящият Рамков Абонатен Договор е безсрочен, с начало, считано от датата, на  която е извършена активация на Услугата за първи път, и има действие след сключването си само за периодите, за които Абонатът е предплатил избрания от него план.

1.2. При изтичане на предплатения период Услугата се преустановява и договорът спира своето действие, до датата, на която Абонатът извърши плащане на план и за период по негов избор, с което Рамковия Абонатен Договор подновява своето действие.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА:

2.1. Да осигури монтаж и пускане в експлоатация на оборудването при заплащане от страна на Абоната по избраната Услуга и заплащане на еднократни такси, съобразно ценовата листа на Оператора;

2.2. Операторът има право да изменя, допълва и публикува тарифните си планове за предоставяните от него услуги.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА

3.1. Абонатът има право сам да избере плана на Услугата, която желае да активира чрез предплащане за избран от него период, за който предплаща. Минималният период за предплащане е един месец.  Периодът започва да тече от датата на плащането и изтича на съответното число на следващия месец, а ако следващият месец няма съответно число, срокът изтича в последния му ден.

3.2. В случай на предоставено от Оператора оборудване, което не е закупено от Абоната, последният се задължава да го съхранява и пази от момента на получаването му на място и по начин, гарантиращи предоставяне на Услугата, и да го стопанисва с грижата на добрия стопанин;

3.3. Да осигури достъп на оторизирани от Оператора лица за монтаж на оборудването, когато е приложимо;

3.4 При  прекратяване на договора е длъжен да върне предоставеното му оборудване (ако има такова) на оторизирано да ги приеме лице, което връщане се удостоверява с подписването на приемо–предавателен протокол.

IV. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА СПЪТНИКОВА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ ДО ДОМА

АБОНАТЪТ РАЗПОЛАГА СЪС СЛЕДНИЯ ИЗБОР НА ПЛАНОВЕ НА УСЛУГАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ПУБЛИЧНАТА ОФЕРТА НА ОПЕРАТОРА ОТ 01.06.2020

Класик Класик Нео Премиум All in
14.99 лв. 18.59 лв. 25.99 лв. 45.25 лв.

Пакет Класик Нео включва телевизионните програми от плана Класик плюс избор на 3 от следните допълнителни тематични пакети:

 • Спорт и хоби
 • Кино
 • Научнопопулярни
 • Детски
 • Музика

Операторът може да предоставя допълнително платени канали, които Абонатът може да включва по свой избор в допълнение към избрания от него план на Услугата.

Пакетът All in включва всички предлагани от Оператора телевизионни програми, включително всички тематични пакети, както и наличните допълнително платени пакети.

Цените и тарифните планове са валидни към датата на извършване на плащане от страна на Абоната и имат действие за срока, за който Абонатът е предплатил.

При смяна на цените и тарифните планове, Абонатът има право да избере план, съответстващ на публичното предложение, действащо към датата на плащане и за период, избран от Абоната.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:

5.1. Договорът се прекратява:

 1. по взаимно писмено съгласие на страните;
 2. с едномесечно писмено предизвестие от страна на Абоната;
 3. в случай на изменение на Общите условия или рамковия абонатен договор по инициатива на Оператора, Абонатът може да прекрати договора без санкции в срок до един месец от влизането на измененията в сила, ако измененията засягат услуги, ползвани от Абоната;
 4. при отпадане на програма от някой от ценовите пакети, Абонатът има право да прекрати ползването на услугата цифрова телевизия с едномесечно предизвестие.
 5. Операторът има право да прекрати едностранно договора и без предизвестие при условията, описани в Общите условия.

5.2. Изменението на договора влиза в сила между страните:

 1. след изтичането срока по т. 5.1.3; или
 2. конклудентно, чрез продължаване на изпълнението от всяка една от страните.

VI. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ:

6.1. В случай, че предоставено оборудване, собственост на Оператора, бъде повредено, унищожено или невърнато, Абонатът дължи на Оператора неустойка в размер на стойността на оборудването по цена, съобразно действащия към момента на прекратяване на договора ценоразпис на предлаганото от Оператора оборудване.

Настоящият договор се сключва с Абоната с КИН ………………………………………..:

*Име/Фирма: ................................................................................................................................

*ЕГН/ЕИК: .........................................

*Адрес: Пощенски код……….гр./с……………………..…… Квартал............................ Ул............................................. No…… Вх....... ет....... ап........ Л. карта ……………….....…… изд. на ........................... от МВР-.................. Телефон ………………………….. Мобилен телефон   …………..................…………................

Ел.поща …………...........................................

Договорът се сключи на ..............................................
                                                   (дата на сключване)
*Задължителни полета
В случай, че абонатът ще ползва собствено оборудване,  Абонатът декларира изрично, че е пълноправен собственик на оборудването, което ще ползва за приемане на Услугата.
Промоция/Пробен период:..................................................................................................
                                    (Наименование на промоцията или срок на Пробния период)
В случай, че е приложима промоция или Пробен период, правилата и условията на промоцията са неразделна част от този договор.

Еднократни такси съобразно ценова листа на Оператора (ако има такива):…………………

________________________________________
(място за полагане на подпис на Абоната)

Преди да положите Вашия подпис, моля да прочетете внимателно настоящия договор, както и приложимите общи условия на предприятието.

________________________________________
(място за полагане на подпис и печат на Оператора)