Общи условия - Неосат

„ ПРОМОЦИОНАЛНА ОФЕРТА СПОРТНО ЛЯТО“

„NEO ХИТ ПРОМОЦИОНАЛНА ОФЕРТА“

Общи условия на индивидуалните договори, сключвани с крайните потребители на електронни съобщителни услуги, предоставяни от „Неосат" ЕАД

 

„ ПРОМОЦИОНАЛНА ОФЕРТА СПОРТНО ЛЯТО

Настоящите правила определят условията на провежданата от Неосат ЕАД („Неосат“), ЕИК 204493400, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Младост, ул. Магнаурска школа No 15, ет. 3 (Оператор) търговска кампания за периода от 01.05.2021 до 30.06.2021 г. вкл. – „СПОРТНО ЛЯТО

Наименование на ПРОМОЦИЯТА: „СПОРТНО ЛЯТО

I. Срок на промоцията: Предложението по настоящата промоция е валидно за срок от 01.05.2021 до 30.06.2021 вкл. и ползване до 30.09.2021 г.

II. Териториален обхват: Промоцията е валидна за територията на Република България.

ІІІ. Кой може да участва: Всяко физическо или юридическо лице.

ІV. Условия на промоцията:

1.Оферта за включване на абонати на услугата „СПОРТНО ЛЯТО

1.1 Условие за използване на промоционалната оферта е наличието на сключен необвързващ Рамков абонатен договор, като след заявяване на желанието за използване на промоционалната оферта, всеки участник има право на ползване на един приемник, предоставен от Оператора за срок от 3 последователни месеца след заявката и съответно за същия период право да ползва услугите сателитна телевизия до дома при следните ценови условия- пакет Класик нео с всички 5 добавки +Макс Спорт за три месеца предплатени за 44,97 лева, с предоставен приемник за периода на промоцията( за съществуващите клиенти не се дължи наем за периода); Класик нео с всички 5 добавки +Диема Екстра за три месеца предплатени за 53,97 лева с предоставен приемник за периода на промоцията,(за съществуващите клиенти не се дължи наем за периода) и Класик нео с всички 5 добавки +диема + макс спорт за три месеца предплатени за 71,97 лева с предоставен приемник за периода на промоцията (за съществуващи клиенти не се дължи наем за периода).

1.2. При включване на нови абонати на услугата сателитна телевизия до дома, промоцията е валидна само ако има техническа възможност за доставка на тази услуга.

2. При включване на нови абонати Операторът предоставя и монтира необходимото оборудване за услугата сателитна телевизия до дома включващо: сателитна антена, единичен конвертор, сателитен приемник, HDMI кабел, дистанционно устройство, собственост на Оператора.

3. Предоставеното оборудване по предходната точка остава собственост на Оператора и подлежи на връщане, закупуване или използване под наем след изтичане на срока на промоционалната оферта.

4. Лицата могат да ползват и допълнителните услуги, които предоставя Неосат по цени, обявени към датата на заявяване на ползването на допълнителната услуга.

5. За всички останали въпроси, свързани с отношенията между Неосат и неговите абонати се прилагат разпоредбите на индивидуалните договори, които участниците сключват, както и „Общите условия на индивидуалните договори, сключвани с крайните потребители на електронно съобщителни услуги, предоставяни от „Неосат“ ЕАД, достъпни на интернет страницата на Неосат и приложимото българско законодателство.

6. Настоящите Условия са достъпни на интернет страницата на Оператора www.neosat.com.

 „NEO ХИТ ПРОМОЦИОНАЛНА ОФЕРТА“

Настоящите правила определят условията на провежданата от Неосат ЕАД („Неосат“), ЕИК 204493400, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Младост, ул. Магнаурска школа No 15, ет. 3 (Оператор) търговска кампания за периода от 20.03.2021 до 30.09.2021 г. вкл. – „NEO ХИТ ПРОМОЦИОНАЛНА ОФЕРТА“

Наименование на ПРОМОЦИЯТА: „NEO ХИТ ПРОМОЦИОНАЛНА ОФЕРТА“

I. Срок на промоцията: Предложението по настоящата промоция е валидно за срок до 30.09.2021 г. вкл.

II. Териториален обхват: Промоцията е валидна за територията на Република България.

ІІІ. Кой може да участва: Всяко физическо или юридическо лице.

ІV. Условия на промоцията:

1.Оферта за включване на абонати на услугата „NEO ХИТ ПРОМОЦИОНАЛНА ОФЕРТА”

1.1 Условие за използване на промоционалната оферта е наличието на сключен необвързващ Рамков абонатен договор, като след заявяване на желанието за използване на промоционалната оферта, всеки участник има право на ползване на един приемник, предоставен от Оператора за срок от 6 месеца след заявката и съответно за същия период право да ползва услугите сателитна телевизия до дома при следните ценови условия- пакет Класик (10.99 лв./месец), пакет Класик Нео (14.99 лв./месец) или пакет Премиум (20.99 лв./месец).

1.2. При включване на нови абонати на услугата сателитна телевизия до дома, промоцията е валидна само ако има техническа възможност за доставка на тази услуга.

2. При включване на нови абонати Операторът предоставя и монтира необходимото оборудване за услугата сателитна телевизия до дома включващо: сателитна антена, единичен конвертор, сателитен приемник, HDMI кабел, дистанционно устройство, собственост на Оператора.

3. Предоставеното оборудване по предходната точка остава собственост на Оператора и подлежи на връщане, закупуване или използване под наем след изтичане на срока на промоционалната оферта.

4. Лицата могат да ползват и допълнителните услуги, които предоставя Неосат по цени, обявени към датата на заявяване на ползването на допълнителната услуга.

5. За всички останали въпроси, свързани с отношенията между Неосат и неговите абонати се прилагат разпоредбите на индивидуалните договори, които участниците сключват, както и „Общите условия на индивидуалните договори, сключвани с крайните потребители на електронно съобщителни услуги, предоставяни от „Неосат“ ЕАД, достъпни на интернет страницата на Неосат и приложимото българско законодателство.

6. Настоящите Условия са достъпни на интернет страницата на Оператора www.neosat.com.

 Общи условия на индивидуалните договори, сключвани с крайните потребители на електронни съобщителни услуги, предоставяни от „Неосат" ЕАД

1. Тези общи условия (наричани по-долу "Общи условия") се прилагат спрямо споразумения между „Неосат" ЕАД с ЕИК: 204493400, със седалище и адрес на управление: гр. София, СО-район „Младост", ул. „Магнаурска школа" 15, ет. 3, с телефони за контакт с АБОНАТИТЕ: 02 961 6360 или 070016360 (за всички оператори на телефонни услуги, на цена за минута - съобразно тарифния план на абоната) и електронен адрес  support@neosat.net (наричано по-долу "Оператор") и пълнолетно физическо лице или юридическо лице (наричано по-долу "Абонат") по отношение на осигуряване на достъп до телевизионни и радио програми, както и предоставяне на съвкупност от услуги, включващи телевизионни, интерактивни и други услуги, определени от ОПЕРАТОРА (наричано по-долу "Телевизия до дома" или „Услугата“).

2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и АБОНАТИТЕ и са неразделна част от споразумението, сключено между тях (наричано по-долу "Индивидуален рамков договор").

3. Общите условия или измененията им се публикуват от ОПЕРАТОРА на страницата му в интернет и се представят на видно място в търговските му обекти или по друг подходящ начин в срок не по-кратък от 30 (тридесет) дни преди влизането им в сила. След влизането им в сила, Общите условия имат действие спрямо всички Абонати, които ползват Услугата.

4. Всеки Абонат, при изменение на Общите условия по инициатива на ОПЕРАТОРА има право да прекрати без санкции Индивидуалния рамков договор, в срок до един месец от влизането им в сила. Разпоредбата на предходното изречение не се прилага, когато измененията не засягат услуги, ползвани от Абоната.

5. Абонатите се считат уведомени за Общите условия на ОПЕРАТОРА, считано от деня на публикуването им на електронната му страница в интернет www.neosat.com (наричан по-долу "Уебсайт").

6. Със сключването на Индивидуалния рамков договор, Абонатът потвърждава писмено, че е запознат с действащите Общи условия на ОПЕРАТОРА, след като са му били предоставени и той се е съгласил с тях. Съгласието на потребителя с Общите условия, се удостоверява с неговия подпис. С влизане в сила на Индивидуалния рамков договор, Общите условия на ОПЕРАТОРА се считат за приети от Абоната, доколкото не е уговорено друго от страните и доколкото не е налице противоречие със Закона за електронните съобщения или Закона за защита на потребителите.

7. Със сключването на Индивидуалния рамков договор Абонатът декларира, че е информиран, че Операторът е администратор на лични данни и обработва лични данни, включително с автоматични системи за следните цели: изпълнение на договора, изпълнение на задължения по закон, маркетингови цели, анализи и изследвания, както и други с цел реализиране на законните интереси на Оператора. Абонатът декларира и че е запознат за наличието на допълнителна информация за видовете обработвани данни, начините на обработването им, категориите лица, на които тези данни се разкриват, сроковете за съхранение на данните от Оператора, правата на Абоната и начина на тяхното упражняване и друга полезна информация, свързана с обработването на личните данни на Абоната, подробно описана в „Политика за поверителност и защита на личните данни на Оператора, достъпна на интернет страницата: www.neosat.com.

8. ОПЕРАТОРЪТ предоставя Услугите в съответствие с издадените му от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) Разрешения (лицензии) и допълненията към тях (ако е приложимо), с правилата и изискванията на действащото законодателство и със задължителните указания на КРС.

9. Услугите по предoставяне от Оператора са предплатени.